Geloof en wetenschap

Calvinisten belijden Christus en nemen de natuurwetenschappen serieus

Atheistische filosofie

Voorop zou ik graag willen stellen dat het niet de bedoeling is wie dan ook te kwetsen. Christenen dienen alle medemensen met liefde en respekt te behandelen. Het bestrijden van gedachtensystemen is evenwel het best gebaad met duidelijke uitspraken. De bedoeling van dit deel is om atheistisch denkende mensen in staat te stellen hun standpunten te heroverwegen. Er valt voor hen enorme winst te boeken!

  • Atheisme is niet te verdedigen op grond van natuurwetenschappen. Het wel of niet bestaan van een God, zijnde een niet stoffelijk wezen, valt geheel buiten het geclaimde werkterrein van de natuurwetenschap.
  • Atheisme heeft evenzeer vooroordelen als andere denkrichtingen. Alleen ontbreekt bij atheisme iedere zinnige bron. Men stelt eenvoudig dat er alleen stof bestaat, dat er alleen toeval is, dat er nergens een doel is. In feite betekent dit dat alles geheel zinloos is.
  • Godsdienst valt niet te typeren als een atavisme. Alle menselijke culturen hadden of hebben een godsdienst, maar bij chimpansees is daarvan geen sprake.
  • Godsdienst hangt nauw samen met bewustzijn. Ieder bewust wezen heeft een bepaalde godsdienst al kan die verworden zijn tot b.v. egoisme, kapitalisme, socialisme, materialisme etc.
  • De evolutietheorie suggereert dat zintuigen ontwikkeld zijn in reactie op de beschikbaarheid van informatieverschaffende stimuli in het leefmilieu. Daar de mens blijkbaar religie opwekkende stimuli opvangt en daarop sterk reageert bewijst de evolutietheorie eigenlijk dat er een God is.
  • Volgens de Bijbel (Hebreen 11:3) heeft God het "zichtbare uit het niet zichtbare" geschapen. Dat is voor een normaal mens iets onbevattelijks. De moderne wetenschap ziet zich genoopt het toch te aanvaarden. Men spreekt van een "vals vacuum" of een "puntvormige singulariteit" of ziet het huidige heelal als een "holographic mirage" van een andere dimensie.
  • Volgens Einstein kan een waarnemer die aan een systeem is gebonden in feite geen uitspraken doen over dat systeem tenzij hij zich daarvan in gedachten los kan maken. Uitspraken over herkomst, doel en functie van het heelal kunnen dus alleen gedaan worden door iemand die los is van de stof, van ruimte-tijd, zich kan verplaatsen naar een gezichtspunt buiten het heelal.
  • Over een niet stoffelijk wezen kunnen alleen uitspraken worden gedaan door waarnemers die beschikken over middelen om niet stoffelijke entiteiten waar te nemen.
  • Wanneer natuurwetten dingen kunnen verklaren kan daar onmogelijk uit afgeleid worden dat er geen God actief is. Zie je de teugels die het paard sturen, dan moet je gewoon wat verder kijken tot je de koetsier ziet. De Bijbel stelt eenvoudig dat alles door God is gemaakt. Wanneer je dat wilt verwerpen is daarvoor geen natuurwetenschappelijke basis. Je zou dan moeten vergelijken met een "blanco" heelal waarvan je met zekerheid kunt zeggen dat er geen God actief is. Dat is geen door geloof "besmet" denken, maar pure natuurwetenschap.


Conclusie: Atheisme is geen natuurwetenschappelijk verantwoorde theorie, het is een filosofie, een wereldbeeld., een stoffelijke denkgevangenis. Het louter ontkennen van iets heft het niet op. Het is een prachtig voorbeeld van een cirkelredenering: ik kijk alleen naar stof; dus ik zie alleen stof; dan is er alleen stof; dus kan ik alleen naar stof kijken; ik kijk alleen naar stof.

Het is wellicht wel aardig om te overwegen dat Albert Einstein atheisme ook te beperkt vond. Hoewel hij een persoonlijke relatie van mensen met een God verwierp als een antropomorfe misconceptie. liet hij toch ruimte voor religie. Hij beschouwde zich als een agnosticus: Einstein
De Nedelandse Geloofsbelijdenis (Guido de Brès, 1561) stelt in artikel 2 dat God te kennen is uit de schepping en uit de Bijbel.

Laat u niet de kans ontnemen om deel te gaan hebben aan het kosmische plan van God. De mens was vanaf het begin bedoeld als tussenschakel tussen God en materie, tussen Geest en het kunstwerk van zijn kracht. In Christus is er volkomen eenheid van Geest en stof. Door hem kan ieder die in hem geloven wil en zich tot de Schepper wendt, worden verheven tot eeuwig kindschap van God. U kunt dan in de vernieuwde schepping pas werkelijk aan de slag. Christendom geeft een geweldig toekomstbeeld. God houdt van mensen! Hij heeft het uiterste gedaan voor de schepping van Adam en geeft in zijn Zoon het diepste bewijs van die liefde dat denkbaar is. Laat u niet weerhouden door een beperkt wereldbeeld. Er is in Christus voor u eeuwig leven in een ontzagwekkend groot heelal, in blijvende verbintenis met uw Schepper, uw Verlosser, geleid door de Geest.

Christus leeft en komt weer.