Geloof en wetenschap

Calvinisten belijden Christus en nemen de natuurwetenschappen serieus

Creationistische engte

Ook nu wil ik vooraf graag uitspreken dat het niet de bedoeling is iemand te kwetsen. Vele creationisten erken ik ten volle als broeder of zuster in Christus. Het vasthouden aan de bijbel in kinderlijk geloof is voor ieder Christen de enige weg naar een eeuwig leven. Het is echter wel zaak om de bijbel niet te misbruiken voor het overeind houden van eigen standpunten.

 • De bijbel geeft ons de volkomen leer tot zaligheid.
 • Het spreken van de schrift is gezaghebbend, maar uitdragen van zelf ingelezen interpretaties uit naam van God, gaat de bevoegdheid te boven.
 • God spreekt tot ons in de bijbel, maar ook in de natuur en hij is louter waarheid.
 • De bijbel is christocentrisch, roept op tot geloof in de Heer Jezus Christus.
 • Christus is het onderwerp van ons geloof en dienst aan hem het doel van onze wetenschap.
 • De klare evangelie prediking wordt ondergesneeuwd door mensgebonden beperkingen wanneer men dit verbindt aan b.v. het ontkennen van ijstijden.
 • Aan christgelovige jongeren wordt vaak een vals dilemma tussen geloof en wetenschap voorgespiegeld, dat hen in levensgevaar brengt.
 • De toonzetting van veel creationistisch spreken is insinuerend en in strijd met het negende gebod.
 • Het creationistisch spreken is in strijd met openbaring die God geeft in alle natuurwetenschappelijke disciplines.
 • Het zien van de biologische dood van alle organismen als straf op de zondeval, is in strijd met logisch denken, waartoe de mens geroepen is. Zie hoodstukjes 16-19 van "Toekomstmuziek"
 • Het creationistisch spreken verengt de glorie van God en onthoudt hem de eer die de rentmeester hem dient te brengen voor al zijn werken.
 • Het invoeren van belemmerende vooroordelen plaatst creationisme buiten de natuurwetenschappelijke afspraken.
 • Het blijven uitdragen van standpunten die vakdisciplinair onhoudbaar zijn met claim van natuurwetenschappelijke betrouwbaarheid is misleidend.
 • Het verbinden van onhoudbare uitspraken aan de naam van onze God gaat ten koste van zijn eer.
 • Creationisme is geen geloof, het is zeker geen wetenschap; het is een paradigma.schema
Enkele voorbeelden van onhoudbare beweringen:
 • "Voor de zondeval was er geen biologische dood, maar er was wel voortplanting". Die twee sluiten elkaar echter uit!
 • "Alle fossielen zijn tijdens de zondvloed afgezet", maar tevens "van alle dieren werd een paartje in de ark opgenomen". Waar zijn al die honderdduizenden levensvormen dan gebleven? Is de reddingsactie van God mislukt? Het is volgens creationisten immers pas een paar duizend jaar geleden gebeurd.
 • "Er is geen evolutie maar wel degeneratie; die heeft geleid tot roofdieren". Biologisch gezien zijn evolutie en degeneratie evenwel identiek: verandering in genetisch materiaal leidend tot nieuwe levensvormen op ten minste soortsniveau. Geestelijk gezien ontneem je de Schepper het auteursrecht op talloze prachtige dieren en geeft dat aan de duivel: ijsbeer, luipaard,zeehond, egel, mol, vleermuis, dolfijn, orka, haai, snoek, krokodil, ringslang, kikker, salamander, hagedis, gekko, roodborst, koolmees, fuut, merel, meeuw, arend, spin, krab, kreeft, lieveheersbeestje, loopkever, libel etc,etc.


Conclusie: Creationisme moet niet langer de naam van Jezus Christus verbinden aan onhoudbare standpunten. Ieder mag zijn eigen wereldbeeld bouwen maar wanneer men dat wil uitdragen mag dat nooit gaan ten koste van de eer van God. Getuig liever van hem die zegt: "Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal nooit sterven." Dat lijkt ook natuurwetenschappelijk onverantwoord, maar wel verkondigd door hem in wie alles geschapen is en die dus met gezag kan spreken. Het heft de blik van het stoffelijke naar het geestelijke, overstijgt natuurwetenschappelijke juistheid en voert ons naar de Waarheid.

Binnen de natuurwetenschap moet men zich aan de spelregels houden of het predikaat "wetenschappelijk" laten vallen. Een bakker die slecht brood bakt kan dat ook niet verhullen door te citeren "de mens leeft niet bij brood alleen" Er is nog alle ruimte in onze maatschappij om blij te getuigen van ons geloof. Laten wij dat niet besmeuren met oneigenlijke boodschappen. Ieder mag denken dat de aarde slechts 5.000 jaar oud is, maar het is niet iets om als evangelie te gaan uitdragen met bevel van geloof en bekering.

De openbaring die ons in Schrift en natuur gegeven wordt tekent ons een onbevattelijk groot God, die in voordurende liefdevolle relatie staat met al wat is geschapen. Natuurwetenschappen geven de rentmeester daarvan weliswaar slechts een beperkt beeld, maar die beeldelementen kunnen niet worden aangepast aan het menselijk gevoel. Het voortdurend streven de gebleken grootheid van God aan te passen aan een voor de mens meer aantrekkelijke schaal in tijd en ruimte doet afbreuk aan Schrift zowel als natuur, ja aan de verkondiging van God's almacht. Dat past een beelddrager absoluut niet. Wij kunnen God immers niet dwingen in een universum op menselijke schaal. Hij openbaart zich als een God die het menselijk voorstellingsvermogen voortdurend blijft overstijgen.

Creationisme strijdt niet zozeer voor de eer van God als wel voor het behoud van een antropomorf wereldbeeld. Dat is al zeker 500 jaar het geval. Graag wil ik aanvaarden dat men dat niet inziet en dus wel integer is in het inbrengen van zogenaamd bijbelse gegevens als natuurwetenschappelijke bewijsvoering. Daarmee wordt echter het bedrijven van natuurwetenschap afhankelijk gemaakt van menselijke normen voor wat men bereid is te aanvaarden als openbaring. Men is zeker gerechtigd zich persoonlijk aan een dergelijk kleinschalig wereldbeeld vast te klampen. Wanneer men evenwel een hinder wordt voor anderen om de majesteit van God te zien en hem te gaan aanbidden, is dit geheel fout. Ga niet met een groot stoplicht tussen bijbel en medemens instaan. Het evangelie van onze Heer Jezus Christus dient uit te gaan naar alle mensen en mag niet worden verstoord door mensgebonden beperkingen in de openbaring. In het voorgaande zagen wij al dat Calvijn geen strijd voerde tegen de natuurwetenschap Institutie. Ook kerkvader Augustinus waarschuwt voor oneigenlijk getuigen over wat de Schrift ons leert: The Literal Meaning of Genesis.