Geloof en wetenschap

Geloven in Christus en de natuurwetenschappen serieus nemen

Verwarring evolutie met evolutionisme

Graag wil ik voorop stellen dat het niet de bedoeling is om mensen te kwetsen. Wanneer evenwel publiekelijk standpunten worden uitgedragen die een grote groep mensen in verwarring kunnen brengen is het zinvol daarop te wijzen. Het gaat om twee artikelen die verschenen zijn in het Nederlands Dagblad.

I. Fossielen wijzen niet op evolutie, maar op creatie. Nederlands Dagblad 24 augustus 2007. Drs. J.E.Hoogerduijn.

Anders dan de kop boven dit artikel suggereert gaat het bijna nergens over evolutie.
Ook wordt direct al duidelijk dat er halstarrig "creatie" tegenover "evolutie" wordt gezet. Dit is op zich al een bewijs van een creationistisch pakket vooroordelen. Calvinistische theologen als Kuyper, Bavinck en Schilder hebben daar al lang geleden mee afgerekend. Calvinistische natuurwetenschappers wordt smaad aangedaan door het telkens publiceren van deze schijntegenstelling.
Laat ik het betoog proberen te volgen met wat opmerkingen:

Conclusie: de discussie wordt erg bemoeilijkt doordat er steeds van onderwerp wordt gewisseld. Ook wordt in Genesis een creationistische visie ingelezen. De tekst zoals die in ons bijbeltje staat lijkt geen onderscheid te maken tussen "God schiep" en "de aarde bracht jong groen voort" en "de aarde moet...voortbrengen". Blijkbaar is dat alles de hand van de scheppende God, hetgeen geheel in overeenstemming is met een calvinistische visie op de eenheid tussen Gods spreken in de bijbel en in de natuur en met een ontwikkeling van het één uit het ander.

Over de schepping van de mens wil ik hier even zwijgen, dat komt in een volgende pagina aan de orde.

II. Het scheppingsgeloof van Willem den Otter. Nederlands Dagblad 31 augustus 2007. Prof.Dr. W. den Otter.

Ook in dit interview is er sprake van een aantal begripsverwarringen. De grondtoon is dat Professor den Otter zelf niet zoveel ziet in evolutie maar niet van mening is dat dit strijdig hoeft te zijn met exegese van de bijbel. Ik juich deze benadering toe. Hij ontsnapt aan beide tunnelvisies n.l. die van de atheistische evolutionist en die van de creationist. De volgende punten moeten daarom gezien worden als een uiterst milde vorm van kritiek.